INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

In deze informatie over gegevensbescherming vindt u een overzicht van de manier waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt. 

Met de hiernavolgende informatie wensen wij u een overzicht te bieden van de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens en uw rechten onder de wetgeving op de gegevensbescherming verwerken. Welke specifieke gegevens worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, is afhankelijk van de gevraagde of overeengekomen diensten.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie kan ik hierover contacteren ?

Contactgegevens:

GRENKE LEASE BV

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

Tel: + 32 (0)2-333 5050

Fax: +32 (0)2-333 5060

 

U kan onze functionaris gegevensbescherming (DPO) bereiken via: 

GRENKE LEASE BV

T.a.v. de Functionaris voor gegevensbescherming

Ruisbroecksesteenweg 76

B-1180 Brussel

E-mail:  [email protected]

 

2. Waarom verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgrondslag?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BWBG):

a. In het kader van de afweging van belangen (artikel 6 (1) (f) van de AVG)

Indien noodzakelijk zullen wij uw gegevens niet enkel verwerken voor de feitelijke  uitvoering van het contract, maar ook om onze eigen rechtmatige belangen en die van derde partijen te beschermen, met name voor het :

 • beoordelen en optimaliseren van de procedures voor de analyse van de behoeften met het oog op rechtstreeks contact met de klant;
 • optimaliseren van een op behoeften gebaseerd ontwerp van de website;
 • maken van reclame of voeren van markt- en opinieonderzoek, mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • doen gelden van onze rechten en ons te verdedigen bij een juridisch geschil;
 • waarborgen van de IT-veiligheid en IT-werking van ons bedrijf;
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten;
 • Kwaliteitsborging om de interne bedrijfsprocessen te optimaliseren.

 

b. Op grond van uw toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG)

Voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden te verwerken (bv. voor de verspreiding van onze nieuwsbrief), is de rechtmatigheid van deze verwerking gewaarborgd op basis van uw toestemming. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die ons werden verstrekt vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot aan het moment van de intrekking.
 

 

3.  Wie krijgt toegang tot mijn gegevens?

Tenzij hieronder of in de voorgaande paragrafen uitdrukkelijk anders is bepaald, zullen uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden of andere ontvangers.

De diensten van ons bedrijf die toegang tot uw gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, krijgen toegang tot uw gegevens. De dienstverleners en uitvoeringsagenten waarop wij een beroep doen, kunnen voor deze doeleinden ook uw gegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën van IT-diensten, logistiek, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en consulting, alsmede verkoop en marketing.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

 • u hiervoor overeenkomstig artikel 6 (1) (a) van de AVG uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven,
 • de doorgifte overeenkomstig artikel 6 (1) (f) van de AVG vereist is om rechten te doen gelden, uit te oefenen of zich in rechte te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang hebt om uw gegevens niet bekend te maken,
 • er een wettelijke verplichting is voor de doorgifte overeenkomstig artikel 6 (1) (c) van de AVG, en
 • dit wettelijk toegestaan is en volgens artikel 6 (1) (b) van de AVG vereist is voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Hosting

Wij maken gebruik van de externe dienstverlener BloomReach B.V., Oosteinde 11, 1017 WT Amsterdam, voor de beschikbaarstelling en technische werking van ons online magazine (de zogenaamde hosting). De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor het leveren van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten. De dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt uitsluitend namens ons in overeenstemming met instructies en wij hebben met hen een contract gesloten voor orderverwerking in overeenstemming met art. 28 van de AVG.

 

4. Wie krijgt mijn gegevens ?

De diensten binnen onze organisatie die toegang moeten hebben tot uw gegevens zodat wij onze contractuele en wettelijke verplichtingen kunnen uitvoeren. Onze dienstverleners en uitvoeringsagenten kunnen voor deze doeleinden ook gegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën van financiële diensten, IT-diensten, logistiek, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en consultancy, alsmede verkoop en marketing. 

Met betrekking tot de bekendmaking van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf mogen wij alleen informatie over u bekendmaken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Onder deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld ontvangers van persoonsgegevens zijn:

 • Overheden en instellingen (bv. FOD Economie als toezichthoudende autoriteit voor leasemaatschappijen, de Nationale Bank van België, de CFI, de Europese centrale Bank, de belastingdiensten, de wetshandhavingsinstanties) indien een wettelijke of officiële verplichting daartoe voorhanden is;
 • Andere financiële dienstverleners of ;
 • gelijkaardige instellingen aan wie wij persoonsgegevens overmaken teneinde de handelsrelatie met u in stand te houden (bv. kredietinstellingen afhankelijk van het contract);
 • Andere ondernemingen binnen de Groep;
 • voor risicobeheer als gevolg van wettelijke of officiële verplichtingen.

Andere ontvangers van gegevens kunnen degenen zijn aan wie u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verstrekken. 

 

5. Worden gegevens verstuurd naar een derde land of naar een international organisatie?

Een overdracht van gegevens aan instanties in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt plaats, voor zover 

 • dit noodzakelijk is om uw opdrachten uit te voeren (bv. betalingsopdrachten);
 • het wettelijk verplicht is (bv. om te voldoen aan de fiscale rapporteringsverplichtingen); of
 • u ons uw toestemming heeft gegeven.
 •  
6. Hoe worden mijn gegeven verwerkt op de website ?

Tenzij anders vermeld, verwerken wij uw gegevens op onze website, hetzij om uw aanvraag te behandelen (artikel 6 (1) (b) van de AVG), hetzij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1) (f) van de AVG), als volgt:

a. Gebruiksgegevens

Elke keer dat u een pagina opent en een bestand ophaalt, slaat dit proces automatisch de algemene gegevens op in een logbestand. De opslag is uitsluitend systeemgebonden en dient uitsluitend voor statistische doeleinden of om aangifte te doen van strafbare feiten in uitzonderlijke omstandigheden. 

Wij gebruiken deze gegevens om onze websites te verbeteren en om je op verschillende webpagina's en meerdere apparaten de content te bieden die beantwoordt aan uw interesses. In het kader van dit proces worden de gebruiksgegevens niet samengevoegd met gepersonaliseerde gegevens. Indien u besluit om uw gegevens aan ons te verstrekken, worden van deze gegevens back-ups gemaakt tijdens het invoerproces. Hetzelfde geldt voor de opslag in ons systeem. Om veiligheidsredenen slaan wij uw IP-adres op. Dit kan worden opgevraagd in geval van een gerechtvaardigd belang. 

We slaan uw browsergeschiedenis niet op. Een overdracht van gegevens aan derden of elke andere evaluatie vindt niet plaats, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen. 

In het bijzonder worden de volgende gegevens opgeslagen bij elke toegang:

 • Gebruikt apparaat;
 • Naam van het geopend bestand;
 • Datum en tijdstip van de toegang;
 • Tijdzone;
 • Overgedragen datavolume;
 • Rapporteren of de toegang succesvol was;
 • Beschrijving van het gebruikte type webbrowser;
 • Gebruikt besturingssysteem;
 • Eerder bezochte site;
 • Provider;
 • IP-adres van de gebruiker.

b. Contactformulieren en andere aanvragen

Om u in het kader van een aanvraag via onze contactformulieren zo goed mogelijk te kunnen adviseren, wordt na navraag naar uw specifieke interesse bovenaan de pagina de juiste groepsmaatschappij geïdentificeerd die het meest geschikt is om op uw aanvraag te antwoorden. Als u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier), zal het aangewezen bedrijf uw gegevens opslaan om uw verzoek te verwerken (artikel 6 (1) (b), van de AVG) of in het geval dat er nog verdere correspondentie nodig is. Indien er meerdere bedrijven zijn vermeld, zullen zij uw persoonsgegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 van de AVG.  Verdere informatie over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Als u specifieke informatie over uw behoeften of uw persoon verstrekt in het kader van andere aanvragen (bv. tijdens onze leasetest), slaan wij uw gegevens op met het oog op de verwerking van uw verzoek (artikel 6 (1) (b) van de AVG) en voor het geval er verdere correspondentie zou moeten plaatsvinden.

Indien u er uitdrukkelijk mee instemt om gecontacteerd te worden via e-mail, telefoon of post (volgens artikel 6 (1) (a) van de AVG) in het kader van het contactformulier of een andere aanvraag, geeft u grenke LEASE BV de mogelijkheid om u in de toekomst telefonisch, per e-mail of per post te informeren over de huidige producten en diensten, in de geselecteerde categorie. Ook kunnen wij uw gegevens opslaan met het oog op het toesturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast bewaren wij uw IP-adres en de datum van uw registratie om in geval van twijfel uw abonnement op de nieuwsbrief te kunnen bewijzen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of u kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink in de voettekst van de nieuwsbrief.
 
Als u geen toestemming geeft, worden uw gegevens gewist nadat uw aanvraag werd verwerkt. Uitgesloten hiervan zijn gegevens waarvoor wettelijke of anderszins voorgeschreven opslagverplichtingen bestaan.

In het kader van onze contactformulieren werken wij samen met de Eloqua, een dienst van de aanbieder ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland. Voor meer informatie over het gebruik van Eloqua wordt verwezen naar de aanvullende toelichting onder g.

c. Registratie

De gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt, worden door ons alleen gebruikt om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten (artikel 6 (1) (b) van de AVG). 

Wij verzamelen de volgende gegevens voor het registratieproces: 

 • E-mail addres
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

d. Nieuwsbrief

Wij informeren u graag op basis van uw toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG) over het laatste nieuws met onze nieuwsbrief. 

Om de nieuwsbrief te ontvangen, dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. U kunt ook nog andere optionele informatie invoeren en indienen. Nadat u uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u van ons een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarbij u op een bevestigingslink moet klikken om het door u opgegeven e-mailadres te verifiëren. 

Uw gegevens worden door ons alleen opgeslagen voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast bewaren wij uw IP-adres en de datum van uw registratie om het abonnement op de nieuwsbrief te kunnen bewijzen in geval van twijfel. Om het succes van onze nieuwsbrief te kunnen meten, verzamelen wij bovendien gegevens over het feit of de nieuwsbrief wordt geopend, wanneer deze wordt geopend en welke links worden aangeklikt.

Voor de bezorging van onze nieuwsbrief werken wij samen met de Eloqua-dienst van de aanbieder ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland. Nieuwsbrieven die met behulp van Eloqua worden verstuurd, maken gebruik van trackingtechnologieën. We gebruiken deze gegevens vooral om erachter te komen welke onderwerpen voor u interessant zijn door te volgen of onze e-mails worden geopend en welke links u aanklikt. Vervolgens gebruiken we deze gegevens om de e-mails die we u sturen en de diensten die we leveren te verbeteren en om ze te koppelen aan bestaande tracking- of profileringsinformatie.  U kan onze e-mails niet volgen als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard heeft uitgeschakeld. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt de bovengenoemde tracking plaats. Voor meer informatie over het gebruik van Eloqua verwijzen wij u naar de aanvullende opmerkingen onder g. 

U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijf-link onderaan de nieuwsbrief.

e. Gebruik van cookies

aa) Algemene informatie

Om uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende sites gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cook-ies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerondernemingen in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zgn. permanente cookies). 

Cookies hebben geen toegang tot andere bestanden op uw computer of kunnen uw e-mailadres niet identificeren. 

bb) Gebruik van cookies

Zoals de meeste websites die u bezoekt, maakt ook onze website gebruik van cookies om de gebruikerservaring bij zowel eenmalige als herhaalde bezoeken aan de website te verbeteren. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig schakelen tussen websites, uw configuraties opslaan en gebruik maken van hulpmiddelen van derden (zoals YouTube-video's) op de website.  

Cookies worden hetzij op onze website geplaatst (first party cookies) hetzij op andere websites waarvan de inhoud op onze website verschijnt (third party cookies). Deze derde-verstrekkers (zoals Facebook) kunnen cookies plaatsen als u bent ingelogd op hun pagina's en onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de cookie-instellingen van deze websites. Gelieve de websites van derden te bezoeken voor meer informatie over hun gebruik van cookies. 

cc) Legitimiteit bij het opslaan van cookies

De essentiële cookies worden op basis van onze gerechtvaardigde belangen opgeslagen (artikel 6 (1) (f) van de AVG) om het gebruik van onze website mogelijk te maken. 

Functionele, statistische alsmede cookies voor marketingdoeleinden worden op basis van de toestemming van de gebruiker opgeslagen (artikel 6 (1) (a) van de AVG). Deze cookies worden dus alleen geplaatst als de gebruiker akkoord gaat met de opslag door toestemming te geven voor de cookie-melding op de website. 

dd) Deactiveren en verwijderen van cookies

De instelling die u bij het eerste bezoek naar aanleiding van de cookie-melding kiest, wordt opgeslagen. De geselecteerde instellingen kunnen hier te allen tijde worden aangepast in de privacyinstellingen.

Privacy-instellingen


Bel ons

Neem contact met ons op via

+32 2 333 5050

Ma - vr 8.30 u - 17.30 u

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of permanente cookie

Bloomreach

Technische cookie voor de loadbalancer

Gedurende de periode van de sessie

Sessie

Onetrust

Onetrust gebruikt cookies om de gebruikersinstellingen voor cookies vast te leggen en om het verzamelen van gegevens van statistische of marketing cookies in te schakelen of te voorkomen, afhankelijk van de vastgelegde gebruikersvoorkeuren.

12 maanden

Permanent

Statistische cookies

Statistische cookies verzamelen informatie over hoe een website wordt gebruikt, zoals bv. de frequentie van sitebezoeken en of een gebruiker foutmeldingen op een pagina ontvangt. Deze cookies slaan geen informatie op aan de hand waarvan de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De verzamelde informatie wordt geaggregeerd en dus anoniem geëvalueerd. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van een website en dus de gebruikerservaring te verbeteren.

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of permanente cookie

Piwik Pro
Piwik

Wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar PIWIK te sturen.

30 minuten – 1 jaar

Sessie of permanente cookie

Cookies voor marketingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruiker en die afgestemd zijn op zijn interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze registreren of u al dan niet een website heeft bezocht. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals adverteerders. Cookies om targeting en advertenties te verbeteren, worden vaak gekoppeld aan websitefuncties van derden.

 

 

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of permanente cookie

Facebook

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse van Facebook mogelijk

2 jaar

Permanent

Google Adwords

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse van het Google Adwords platform mogelijk

30 dagen-2 jaar

Permanent

Bing

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse in het kader van online adverteren mogelijk

30 dagen–1 jaar

Sessie en permanent

LinkedIn

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse van LinkedIn mogelijk

2 jaar

Permanent

Bloomreach

Deze cookies verzamelen informatie die ofwel wordt gebruikt om de interesses van de gebruikers dan wel onze klanten te volgen en om de ervaring op onze websites te helpen verbeteren of om ons te helpen begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt

12 maanden

Permanent

Eloqua

Deze cookies maken gedragsreclame en -analyse in het kader van e-mailmarketing en het meten van de effectiviteit van e-mailreclame mogelijk. Tracking gebeurt anoniem tot een gebruiker zich identificeert door het indienen van een formulier

13 maanden

Permanent

g) Bereikanalyse met behulp van Piwik

Als u daarmee instemt (artikel 6 (1) (a) van de AVG), gebruiken we Piwik, een softwareprogramma voor de statistische evaluatie van de gebruikerstoegang.

Uw IP-adres wordt gehasht voordat het wordt opgeslagen. Piwik gebruikt echter cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. In dit geval kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze online-inhoud wordt op onze server opgeslagen en niet aan derden doorgegeven.

U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking als volgt intrekken:

Privacy-instellingen

Hier kunt u bepalen of een unieke webanalyse-cookie in uw browser mag worden geplaatst om de beheerder van de website in staat te stellen verschillende statistische gegevens te verzamelen en te analyseren. Indien u dit niet wenst, klik dan op onderstaande link om deze Piwik cookie uit te schakelen. Klik op de knop "Privacy-instellingen" en deactiveer de "Statistische cookies" om het verzamelen van statistische gegevens via Piwik PRO te weigeren.

Privacy Instellingen


h) Gebruik van Eloqua

Wij gebruiken de Eloqua-service om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, om onze nieuwsbrieven te versturen en om onze dienstverlening te optimaliseren. De Eloqua-servers van de leverancier ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland, bevinden zich in de EU.

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, gebruikt Eloqua overeenkomstige cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken (hierna gebruiksgedrag genoemd). Als u al eens een website heeft gebruikt die gebruik maakt van Eloqua, heeft u mogelijk al een Eloqua-cookie. Zelfs als deze cookie op andere websites is geplaatst, is de informatie van uw bezoek aan onze websites alleen zichtbaar voor ons en wordt deze niet gedeeld met Oracle of andere gebruikers van het Eloqua-systeem. Het is ook niet mogelijk voor ons om deze cookie te gebruiken om informatie over uw bezoeken aan andere websites vast te leggen of te bekijken.

Indien u tijdens uw bezoek aan de website persoonsgegevens invoert (bijv. in het contactformulier), worden deze gegevens samen met het gebruiksgedrag verwerkt om u op de website en in onze nieuwsbrief op uw interesses afgestemde inhoud aan te bieden en om u op basis van uw gegevens op uw individuele interesses afgestemde nieuwsberichten en informatie over ons bedrijf of ons dienstenaanbod te kunnen toesturen. Voor dit doel is het technisch noodzakelijk dat wij uw verzamelde en verstrekte gegevens in gebruikersprofielen combineren en voor de voornoemde doeleinden evalueren. Dit gebeurt intern en uitsluitend voor de voornoemde doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de evaluatie van het gebruik van onze website is uw toestemming (artikel 6, (1) (a) van de AVG), die u ons mogelijk hebt gegeven tijdens het gebruik van onze website.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server en daar opgeslagen. Eloqua gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten over de activiteit op de website samen te stellen. Als u het gebruik van Eloqua-cookies of de evaluatie van het gebruiksgedrag op uw apparaat in de toekomst wilt voorkomen, is dit mogelijk via de volgende link: Eloqua Opt-Out.(link to https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html).

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Eloqua vindt u hier: Oracle Privacy Policy.(link to https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html).

 

i). Gebruik van Facebook pixel

aa) Verwerkte data

Op onze website gebruiken we “Facebook Pixel” van “Facebook” (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland). Met Facebook Pixel kunnen wij onze bezoekers classificeren in doelgroepen om advertenties op facebook te laten zien. De vastgelegde data (IP adres, informatie over de webbrowser, locatie van de website, aangeklikte knoppen, mogelijke pixel IDs en andere functies) kan niet door ons worden ingezien maar wordt enkel gebruikt in het kader van het tonen van bepaalde advertenties. Wanneer de Facebook Pixel code wordt gebruikt, wordt er ook van cookies gebuikt gemaakt. 

Wanneer u een Facebook account heeft en bent ingelogd, wordt uw bezoek aan deze website toegewezen aan uw Facebook gebruikers account.

Voor het uitwisselen van data maakt uw browser automatisch connectie met de Facebook server. We hebben geen invloed op de omvang en verder gebruik van data die door Facebook door middel van het gebruiken van deze tool wordt verzameld. Derhalve informeren wij u volgens onze kennis hieromtrent: Door het gebruik van Facebook Pixel ontvangt Facebook informatie dat u de overeenkomstige site van onze website bezoekt en een van onze advertenties heeft geopend of erop heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Facebook dienst kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

 

 

bb) Doelen voor het verwerken van data

Wij gebruiken deze functies om u aanbiedingen te kunnen doen die aansluiten bij uw interesses.

 

cc) Wettelijke basis

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

 

dd) Duur van de opslag en controleopties

We slaan uw data op zolang wij het nodig hebben voor het respectievelijke doel (het laten zien van advertenties op basis van interesse), of zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw data of tot u uw instemming herroept.

Het deactiveren van de ‘Facebook Custom Audiences’ functie is mogelijk voor ingelogde gebruikers via: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

u kunt uw instellingen voor advertenties in Facebook instellen op: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

 1. Het gebruik van Google Remarketing en Double Click

aa) Verwerkte data

Google Remarketing en Double Click (nu Google Ad Manager): We maken gebruik van Google Remarketing en Google Double Click van Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Dankzij deze technologie worden cookies gebruikt die analyseren hoe u onze website gebruikt en die uw browser het mogelijk maakt herkend te worden wanneer u websites bezoekt die toebehoren aan het Google adverteer netwerk. Voor dit doel gebruikt de Google Analytics tracking code zogenaamde dubbel click cookies bovenop de Google Analytics cookies. Deze cookies verzamelen data van andere derden-websites binnen het Google Display Netwerk die u heeft bezocht en op welke advertenties u heeft geklikt. Daarnaast worden first-party cookies (van bijvoorbeeld Google Analytics) en third party cookies (van bijvoorbeeld Google cookie voor weergave-instellingen) aan elkaar gelinkt. Dit zorgt ervoor dat we de getoonde advertenties en uw interactie met de advertenties kunnen evalueren.

Google Ads Convesion Tracking : We maken gebruik van Google Ads Conversion Tracking. Door middel van deze technologie worden cookies geplaatst wanneer u interreageert met een van onze advertenties (bv. erop klikt). Deze cookies worden gebruikt om te analyseren wat er gebeurt nadat u met de advertentie heeft geinterreageerd (bijvoorbeeld of u het product gekocht hebt, u de advertentie bekeek via een smartphone of u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven).

bb) Doelen van het verwerken van de data

Google Remarketing en Google Double Click (nu Google Ad Manager): Wij gebruiken deze technologie om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen op andere websites in het advertentienetwerk van Google. De advertenties hebben betrekking op inhoud die u eerder op onze website hebt bekeken.

Google Ads Conversion Tracking: Wij gebruiken deze technologie om onze aanbiedingen te verbeteren.

cc) Wettelijke basis

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

dd) Duur van de opslag en controleopties

De data die wordt verzameld via de Google functies wordt opgeslagen en regelmatig verwijderd.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen aan te duiden in uw browser.

U kunt ook voorkomen dat Google data verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser add-on, verkrijgbaar via deze link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Google Dynamic Remarketing en Double Click alsmede Google Ads Convension Tracking: U kunt zich verzetten tegen de opslag van cookies en het bijbehorende verwerken van data voor gepersonaliseerd adverteren door het deactiveren van gepersonaliseerde advertenties via uw advertentie-instellingen http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

U kan het gebruik van cookies door derde partijen deactiveren via de deactivatie-website van „the network advertising initiative“ (http://optout.networkadvertising.org/#/). Als alternatief kan u de dubbel click cookies deactiveren door het installeren van een browser plug-in ( https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl)

Dit kan de de functionaliteit van onze website beperken.

Meer informatie vindt u in het privacy beleid van Google (https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/).

 

 1. Gebruik van Linkedin Insights en Conversion Tracking

  aa) Verwerkte data

We gebruiken de LinkedIn Insight Tag van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA voor deze website. De LinkedIn Insight Tag creëert een LinkedIn browser cookie die de volgende data verzamelt:

 • IP adres
 • Tijdstip
 • Activiteiten op een pagina
 • Demografische data van LinkedIn indien de gebruiker een actief LinkedIn lid is.

Deze technologie maakt het ons mogelijk overzichten te maken van de werking van onze advertenties en informatie over de interactie met onze website. Voor dit doel is de LinkedIn Insight Tag geïntegregeerd in deze website, die een verbinding maakt met een LinkedIn server indien u onze website bezoekt en u tegelijkertijd aangemeld bent met uw LinkedIn account.

bb) Doelen van het verwerken van de data

Wij verwerken uw data om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over onze websitebezoekers die ons benaderen via onze campagnes op LinkedIn.

cc) Wettelijke basis

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

dd) Duur van de opslag en controleopties

We slaan uw data op zolang we het nodig hebben voor het respectievelijke doel (campagne evaluatie), of zo lang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw data of tot wanneer u uw instemming herroept.

De verzamelde data wordt geëncrypteerd. Meer informatie vindt u hier (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=nl). De privacy policy van LinkedIn vindt u hier (https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?) en de LinkedIn opt-out vindt u via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.   

 

 1. Integratie van Google Maps

We integreren de kaarten van de service "Google Maps" zoals aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De verwerkte gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers, die echter niet worden verzameld zonder hun toestemming (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). Tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik ervan, is onze wettelijke basis voor deze gegevensverwerking ons gerechtvaardig belang (artikel 6 (1) (f) van de AVG) om onze website zo te ontwerpen dat deze aan uw behoeften voldoet. De gegevens kunnen ook in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

 1. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Tenzij expliciet vermeld in deze privacyverklaring, worden de bij ons opgeslagen gebruiks- en registratiegegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde gebruik en het verwijderen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten.

Wij verwerken en bewaren andere persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Er dient te worden opgemerkt dat onze zakelijke relatie een doorlopende verplichting is, die bedoeld is om jaren mee te gaan. Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden zij regelmatig verwijderd, tenzij de - tijdelijke - verdere verwerking ervan noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan de commerciële en fiscale bewaringsverplichtingen: het Belgisch Wetboek Economisch Recht, de Belastingwetgeving, de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, etc. Deze wetten vereisen dat de gegevens  tussen vijf en tien jaar worden bewaard.
 • bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijnen. Volgens de Belgische wetgeving kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, hoewel de verjaringstermijn meestal ligt tussen de vijf en tien jaar.

 

 1.  Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

Iedere betrokkene heeft ten opzichte van ons

 • het recht van toegang op grond van artikel 15 van de AVG;
 • het recht op verbetering op grond van artikel 16 van de AVG;
 • het recht op verwijdering op grond van artikel 17 van de AVG;
 • het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG;
 • het recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 van de AVG;
 • en het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20 van de AVG.

Met betrekking tot het recht van toegang en het recht om gegevens te laten wissen, gelden de beperkingen uit hoofde van de BDPA. Daarnaast is er het recht om hoger beroep aan te tekenen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van de AVG in samenhang met de Belgische wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming (hoofdstuk 6).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van de toestemmingsverklaringen die ons werden afgeleverd vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Gelieve hierbij te noteren dat de herroeping alleen geldt voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, worden niet beïnvloed.

 

 1. In hoeverre is er sprake van een geautomatiseerd besluitvormingsproces?

In principe maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen op grond van artikel 22 van de AVG om de zakelijke relatie te rechtvaardigen of te onderhouden. Indien wij in individuele gevallen wel gebruik maken van deze procedures, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren, indien dit wettelijk verplicht is.

 

 1. Vindt er profilering plaats?

Soms verwerken wij uw gegevens automatisch met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). Wij maken bijvoorbeeld gebruik van profilering in de volgende gevallen:

 • Om u te voorzien van gerichte informatie en persoonlijk advies over producten, maken wij gebruik van evaluatie-tools. Deze maken op de behoeften afgestemde communicatie en reclame mogelijk, met inbegrip van markt- en opinieonderzoek.

 

13. toestemming voor de integratie van externe inhoud

 

Wanneer de video wordt afgespeeld, kunnen persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres of browserinformatie aan YouTube worden doorgegeven en eventueel met bestaande gegevens worden samengevoegd. YouTube is een dienst die via een Europese dochteronderneming wordt aangeboden door een provider uit de VS (Google LLC), waar het niveau van gegevensbescherming naar EU-normen ontoereikend is. Toegang via dit kanaal of toegang van Amerikaanse autoriteiten kan niet volledig worden uitgesloten.

Door het afspelen van de video stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken (bijv. per e-mail aan [gelieve te bepalen]). Voor details over de gegevensverwerking verwijzen wij naar onze informatie over gegevensbescherming [link] en het privacybeleid van Google.

[ ] Ja, video nu afspelen

[ ] Nee, ik wil de video niet zien

 

 

info

Informatie over uw recht op herroeping volgens Art. 21 van de AVG

 

1. Individueel recht van bezwaar

 
U heeft te allen tijde het recht om, omwille van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen, die plaatsvindt op basis van artikel 6 (1) (e) van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6 (1) (f) van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 (4) van de AVG.
 
Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking de bepaling  uitoefening of verdediging van juridische vorderingen dient.

 

2. Recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor directe reclamedoeleinden te herroepen.

 
In individuele gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van directe reclame. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame, waaronder profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke directe reclame.
 
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden uw persoonlijke gegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerkt.
 

U kunt uw toestemming hiervoor intrekken door een brief te sturen naar:

 

GRENKE LEASE BV

T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming

Ruisbroeksesteenweg 76 B-1180 Brussel

Email:  [email protected]