INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

In deze informatie over gegevensbescherming vindt u een overzicht van de manier waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt. 

 

Met de hiernavolgende informatie wensen wij u een overzicht te bieden van de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens en uw rechten onder de wetgeving op de gegevensbescherming verwerken. Welke specifieke gegevens worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, is afhankelijk van de gevraagde of overeengekomen diensten.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie kan ik hierover contacteren ?

 

Contactgegevens:

Grenke Lease BV

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

Tel: + 32 (0)2-333 5050

Fax: +32 (0)2-333 5060

 

U kan onze functionaris gegevensbescherming (DPO) bereiken via: 

Grenke Lease BV

T.a.v. de Functionaris voor gegevensbescherming

Ruisbroecksesteenweg 76

B-1180 Brussel

E-mail:  dataprotection@grenke.be

 

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we ? 

 

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten die wij door onze zakelijke relatie ontvangen. Daarnaast verwerken wij – indien noodzakelijk voor onze dienstverlening - persoonsgegevens die wij uit openbare bronnen kunnen halen (bijv. debiteurenregisters, kadasters, handelsregisters voor vennootschappen en verenigingen, de pers en het internet) of die verkregen werd via onze handelspartners of andere externe partijen (bijv. een kredietinstelling).

Relevante persoonsgegevens zijn:

 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats, en nationaliteit);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
 • Identificatiegegevens (bijv. ID-informatie);
 • Authenticatiegegevens (bijv. specimen van handtekening);
 • Bestelgegevens (bijv. betalingsopdracht);
 • Gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen (bijv. verkoopgegevens op basis van betalingstransacties);
 • Informatie over uw financiële situatie (bijv. kredietinformatie, scoring/ratinggegevens, herkomst van middelen);
 • Reclame- en verkoopgegevens (inclusief reclamescores), documentatiegegevens (bijv. verslagen van raadpleging);

en andere met bovenvermelde categoriën gelijkaardige data.

 

3. Waarom verwerken wij uw gegevens (de doelstelling van de verwerking) en op welke rechtsgrond ?  

 

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BWBG).

 

a. Om contractuele verplichtingen uit te voeren (artikel 6 (1) (b) van de AVG)

 

Gegevens worden verwerkt om onze klanten financiële dienstverleningen aan te bieden in het kader van de uitvoering van onze contracten met onze klanten of om preconcontractuele maatregelen te treffen op uw verzoek. De doelstelling van de gegevensverwerking zal in eerste instantie gericht zijn op het product zelf (bv. leasing, renting en rechtstreekse verkoop) en kan onder andere een behoefteanalyse, consulting en de uitvoering van transacties omvatten. Meer informatie over de doelstellingen waarom gegevens worden verwerkt, kan teruggevonden worden in de relevante  contractuele documenten en de algemene voorwaarden.

 

b. In het kader van de afweging van belangen (artikel 6 (1) (f) van de AVG)

 

Indien noodzakelijk zullen wij uw gegevens niet enkel verwerken voor de feitelijke uitvoering van het contract, maar ook om onze eigen rechtmatige belangen en die van derde partijen te beschermen, met name:

 

 • raadpleging van en gegevensuitwisseling met kredietinstellingen om krediet- en wanbetalingsrisico's vast te stellen;

 

 • Om mogelijke kredietrisico's en wanbetalingsrisico's te onderzoeken en om strafbare feiten gerelateerd aan leasing-contracten te voorkomen, verstrekken wij aan de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel, België gegevens over de aanvraag en de aanvrager (debiteuren, toegekend bedrag, risico's van niet-terugbetaling en wanbetaling). De Nationale Bank van België verstrekt ons gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen in de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen indien wij op geloofwaardige wijze ons gerechtvaardigd belang hebben aangetoond.

 

 • Daarnaast verzenden we persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van leasing-contracten met betrekking tot de aanvraag, sluiting en beëindiging van de zakelijke relatie aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel, België.

De rechtsgronslagen voor het versturen van deze gegevens betreffen de artikelen 6 (1) (b) en 6 (1) (f) van de AVG. De rechtsgrondslagen voor het versturen naar de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen en het Centraal Aanspreekpunt voor bankrekeningen van de Nationale Bank van België zijn bijkomend de wet van 4 maart 2012 en het Koninklijk Besluit van 15 juni 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen, en bijkomend de wet van 8 juli 2018 en het Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, alsook artikel 6 (1) (a) van de AVG. Overdrachten op basis van artikel 6 (1) (f) van de AVG mogen slechts plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te vrijwaren en deze belangen niet opwegen tegen de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene wiens persoonsgegevens beschermd moeten worden.

 • De gegevensuitwisseling met de kredietbureaus dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles van klanten.Kredietinstellingen verwerken de verkregen gegevens en gebruiken deze ook voor het aanmaken van een profiel (scoring) om hun contractanten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, indien van toepassing, in andere derde landen (indien er een adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie) informatie te verstrekken, om onder andere de kredietwaardigheid van natuurlijke personen te beoordelen. Gedetailleerde informatie overeenkomstig artikel 14 van de AVG over de activiteiten van de kredietinstellingen is voor de respectieve kredietinstellingen te vinden via de volgende link: www.graydon.be.

 

 • Beoordeling en optimalisering van de procedures voor de analyse van de behoeften met het oog op rechtstreeks contact met de klant ;
 • Optimalisatie en op behoeften gebaseerd ontwerp van de website;
 • reclame of markt- en opinieonderzoek mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • Instellen van rechtsvorderingen en verweren bij juridische geschillen;
 • Waarborging van de IT-veiligheid en IT-werking van ons bedrijf;
 • Preventie en onderzoek van strafbare feiten;
 • Videomonitoring voor de handhaving van het openbaar gezag en voor het verzamelen van bewijs bij diefstal en fraude (wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's);
 • Veiligheidsmaatregelen van het gebouw en de vestiging (bv. toegangscontrole);
 • Maatregelen voor de handhaving van het openbaar gezag;
 • Maatregelen voor bedrijfsmanagement en verdere ontwikkeling van diensten en producten.  

 

c. Op grond van uw toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG)

 

Voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden te verwerken (bijv. openbaarmaking van gegevens binnen de Groep of analyse van gegevens over betalingstransacties voor marketingdoeleinden), is de rechtmatigheid van deze verwerking gewaarborgd op basis van uw toestemming. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die ons vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018, werden verstrekt. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot aan het moment van de intrekking.

 

 d. Op grond van wettelijke bepalingen (artikel 6 (1) (c) van de AVG), gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1) (f) van de AVG) of het algemeen belang (artikel 6 (1) (e) van de AVG
 

Bovendien zijn wij onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen (bijv. de bepalingen van het Belgische Koninklijk Besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur en het Ministerieel Besluit van 23 februari 1968, vervangen door het Ministerieel Besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, de wet van 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen en het Koninklijk Besluit van 15 juni 2012 betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen, de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en het uitvoerend Koninklijk Besluit van 23 oktober 2015 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de witwaswet aangaande leasingondernemingen, de wet van 8 juli 2018 en het Koninklijk Besluit van 7 april 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, fiscale wetten, etc.). De doeleinden van de verwerking omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de kredietwaardigheidscontrole, de identiteits- en leeftijdscontrole, de preventie van fraude en het witwassen van geld, de naleving van de fiscale controle- en rapporteringsverplichtingen, en de beoordeling en het beheer van de risico's.

 

Op grond van wettelijke verplichtingen (artikel 6 (1) (c) van de AVG) alsmede op grond van de gerechtvaardigde belangen in het kader van de organisatie worden de persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen opgeslagen en vervolgens verwijderd.

 

4. Wie krijgt mijn gegevens ?

 

De diensten binnen onze organisatie die toegang moeten hebben tot uw gegevens zodat wij onze contractuele en wettelijke verplichtingen kunnen uitvoeren. Onze dienstverleners en uitvoeringsagenten kunnen voor deze doeleinden ook gegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën van financiële diensten, IT-diensten, logistiek, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en consultancy, alsmede verkoop en marketing. 

Met betrekking tot de bekendmaking van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf mogen wij alleen informatie over u bekendmaken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Onder deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld ontvangers van persoonsgegevens zijn:

 • Overheden en instellingen (bv. FOD Economie als toezichthoudende autoriteit voor leasemaatschappijen, de Nationale Bank van België, de CFI, de Europese centrale Bank, de belastingdiensten, de wetshandhavingsinstanties) indien een wettelijke of officiële verplichting daartoe voorhanden is;
 • Andere financiële dienstverleners of ;
 • gelijkaardige instellingen aan wie wij persoonsgegevens overmaken teneinde de handelsrelatie met u in stand te houden (bv. kredietinstellingen afhankelijk van het contract);
 • Andere ondernemingen binnen de Groep;
 • voor risicobeheer als gevolg van wettelijke of officiële verplichtingen.

Andere ontvangers van gegevens kunnen degenen zijn aan wie u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verstrekken. 

 

5. Worden gegevens verstuurd naar een derde land of naar een international organisatie?

 

Een overdracht van gegevens aan instanties in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt plaats, voor zover 

 • dit noodzakelijk is om uw opdrachten uit te voeren (bv. betalingsopdrachten);
 • het wettelijk verplicht is (bv. om te voldoen aan de fiscale rapporteringsverplichtingen); of
 • u ons uw toestemming heeft gegeven.

 

6. Hoe worden mijn gegeven verwerkt op de website ?

 

Tenzij anders vermeld, verwerken wij uw gegevens op onze website, hetzij om uw aanvraag te behandelen (artikel 6 (1) (b) van de AVG), hetzij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1) (f) van de AVG), als volgt:

 

a. Gebruiksgegevens

 

Elke keer dat u een pagina opent en een bestand ophaalt, slaat dit proces automatisch de algemene gegevens op in een logbestand. De opslag is uitsluitend systeemgebonden en dient uitsluitend voor statistische doeleinden of om aangifte te doen van strafbare feiten in uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Wij gebruiken deze gegevens om onze websites te verbeteren en om je op verschillende webpagina's en meerdere apparaten de content te bieden die beantwoordt aan uw interesses. In het kader van dit proces worden de gebruiksgegevens niet samengevoegd met gepersonaliseerde gegevens. Indien u besluit om uw gegevens aan ons te verstrekken, worden van deze gegevens back-ups gemaakt tijdens het invoerproces. Hetzelfde geldt voor de opslag in ons systeem. Om veiligheidsredenen slaan wij uw IP-adres op. Dit kan worden opgevraagd in geval van een gerechtvaardigd belang. 

 

We slaan uw browsergeschiedenis niet op. Een overdracht van gegevens aan derden of elke andere evaluatie vindt niet plaats, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen. 

 

In het bijzonder worden de volgende gegevens opgeslagen bij elke toegang:

 

 • Gebruikt apparaat;
 • Naam van het geopend bestand;
 • Datum en tijdstip van de toegang;
 • Tijdzone;
 • Overgedragen datavolume;
 • Rapporteren of de toegang succesvol was;
 • Beschrijving van het gebruikte type webbrowser;
 • Gebruikt besturingssysteem;
 • Eerder bezochte site;
 • Provider;
 • IP-adres van de gebruiker.

 

b. Contactformulieren en andere aanvragen

 

Om u in het kader van een aanvraag via onze contactformulieren zo goed mogelijk te kunnen adviseren, wordt na navraag naar uw specifieke interesse bovenaan de pagina de juiste groepsmaatschappij geïdentificeerd die het meest geschikt is om op uw aanvraag te antwoorden. Als u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier), zal het aangewezen bedrijf uw gegevens opslaan om uw verzoek te verwerken (artikel 6 (1) (b), van de AVG) of in het geval dat er nog verdere correspondentie nodig is. Indien er meerdere bedrijven zijn vermeld, zullen zij uw persoonsgegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 van de AVG.  Verdere informatie over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar dataprotection@grenke.be. 

 

Als u specifieke informatie over uw behoeften of uw persoon verstrekt in het kader van andere aanvragen (bv. tijdens onze leasetest), slaan wij uw gegevens op met het oog op de verwerking van uw verzoek (artikel 6 (1) (b) van de AVG) en voor het geval er verdere correspondentie zou moeten plaatsvinden.

 

Indien u er uitdrukkelijk mee instemt om gecontacteerd te worden via e-mail, telefoon of post (volgens artikel 6 (1) (a) van de AVG) in het kader van het contactformulier of een andere aanvraag, geeft u GRENKE LEASE BV de mogelijkheid om u in de toekomst telefonisch, per e-mail of per post te informeren over de huidige producten en diensten, in de geselecteerde categorie. Ook kunnen wij uw gegevens opslaan met het oog op het toesturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast bewaren wij uw IP-adres en de datum van uw registratie om in geval van twijfel uw abonnement op de nieuwsbrief te kunnen bewijzen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of u kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink in de voettekst van de nieuwsbrief.
 
Als u geen toestemming geeft, worden uw gegevens gewist nadat uw aanvraag werd verwerkt. Uitgesloten hiervan zijn gegevens waarvoor wettelijke of anderszins voorgeschreven opslagverplichtingen bestaan.

 

In het kader van onze contactformulieren werken wij samen met de Eloqua, een dienst van de aanbieder ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland. Voor meer informatie over het gebruik van Eloqua wordt verwezen naar de aanvullende toelichting onder g.

 

c. Registratie

 

De gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt, worden door ons alleen gebruikt om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten (artikel 6 (1) (b) van de AVG). 

 

Wij verzamelen de volgende gegevens voor het registratieproces: 

 • E-mail addres
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

 

d. Nieuwsbrief

 

Wij informeren u graag op basis van uw toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG) over het laatste nieuws met onze nieuwsbrief. 

 

Om de nieuwsbrief te ontvangen, dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. U kunt ook nog andere optionele informatie invoeren en indienen. Nadat u uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u van ons een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarbij u op een bevestigingslink moet klikken om het door u opgegeven e-mailadres te verifiëren. 

 

Uw gegevens worden door ons alleen opgeslagen voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast bewaren wij uw IP-adres en de datum van uw registratie om het abonnement op de nieuwsbrief te kunnen bewijzen in geval van twijfel. Om het succes van onze nieuwsbrief te kunnen meten, verzamelen wij bovendien gegevens over het feit of de nieuwsbrief wordt geopend, wanneer deze wordt geopend en welke links worden aangeklikt.

 

Voor de bezorging van onze nieuwsbrief werken wij samen met de Eloqua-dienst van de aanbieder ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland. Nieuwsbrieven die met behulp van Eloqua worden verstuurd, maken gebruik van trackingtechnologieën. We gebruiken deze gegevens vooral om erachter te komen welke onderwerpen voor u interessant zijn door te volgen of onze e-mails worden geopend en welke links u aanklikt. Vervolgens gebruiken we deze gegevens om de e-mails die we u sturen en de diensten die we leveren te verbeteren en om ze te koppelen aan bestaande tracking- of profileringsinformatie.  U kan onze e-mails niet volgen als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard heeft uitgeschakeld. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt de bovengenoemde tracking plaats. Voor meer informatie over het gebruik van Eloqua verwijzen wij u naar de aanvullende opmerkingen onder g. 

 

U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijf-link onderaan de nieuwsbrief.

 

e. Gebruik van cookies

 

aa) Algemene informatie

 

Om uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende sites gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cook-ies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerondernemingen in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zgn. permanente cookies). 

 

Cookies hebben geen toegang tot andere bestanden op uw computer of kunnen uw e-mailadres niet identificeren. 

 

bb) Gebruik van cookies

 

Zoals de meeste websites die u bezoekt, maakt ook onze website gebruik van cookies om de gebruikerservaring bij zowel eenmalige als herhaalde bezoeken aan de website te verbeteren. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig schakelen tussen websites, uw configuraties opslaan en gebruik maken van hulpmiddelen van derden (zoals YouTube-video's) op de website.  

 

Cookies worden hetzij op onze website geplaatst (first party cookies) hetzij op andere websites waarvan de inhoud op onze website verschijnt (third party cookies). Deze derde-verstrekkers (zoals Facebook) kunnen cookies plaatsen als u bent ingelogd op hun pagina's en onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de cookie-instellingen van deze websites. Gelieve de websites van derden te bezoeken voor meer informatie over hun gebruik van cookies. 

 

cc) Legitimiteit bij het opslaan van cookies

 

De essentiële cookies worden op basis van onze gerechtvaardigde belangen opgeslagen (artikel 6 (1) (f) van de AVG) om het gebruik van onze website mogelijk te maken. 

 

Functionele, statistische alsmede cookies voor marketingdoeleinden worden op basis van de toestemming van de gebruiker opgeslagen (artikel 6 (1) (a) van de AVG). Deze cookies worden dus alleen geplaatst als de gebruiker akkoord gaat met de opslag door toestemming te geven voor de cookie-melding op de website. 

 

dd) Deactiveren en verwijderen van cookies

 

De instelling die u bij het eerste bezoek naar aanleiding van de cookie-melding kiest, wordt opgeslagen. De geselecteerde instellingen kunnen hier te allen tijde worden aangepast in de privacyinstellingen.

Privacy-instellingen


Bel ons

Neem contact met ons op via

+32 2 333 5050

Ma - vr 8.30 u - 17.30 u

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of permanente cookie

Bloomreach

Technische cookie voor de loadbalancer

Gedurende de periode van de sessie

Sessie

Onetrust

Onetrust gebruikt cookies om de gebruikersinstellingen voor cookies vast te leggen en om het verzamelen van gegevens van statistische of marketing cookies in te schakelen of te voorkomen, afhankelijk van de vastgelegde gebruikersvoorkeuren.

12 maanden

Permanent

Statistische cookies

 

Statistische cookies verzamelen informatie over hoe een website wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld de frequentie van website-bezoeken en of een gebruiker foutmeldingen ontvangt op een pagina.  Deze cookies slaan geen informatie op die de gebruiker kan identificeren. De verzamelde informatie wordt geaggregeerd en dus anoniem geëvalueerd. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van een website en dus de gebruikerservaring te verbeteren.

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of permanente cookie

Piwik Pro
Piwik

Wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar PIWIK te sturen.

30 minuten – 1 jaar

Sessie of permanente cookie

Cookies voor marketingdoeleinden

 

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruiker en die zijn afgestemd op hun interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat een advertentie wordt getoond, te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze registreren of u een website al dan niet hebt bezocht. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals adverteerders. Cookies om targeting en advertenties te verbeteren, worden vaak gekoppeld aan de websitefuncties van derden.

 

 

Naam van de cookie
Doel van de cookie
Bewaartijd
Sessie of permanente cookie

Facebook

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse van Facebook mogelijk

2 jaar

Permanent

Google Adwords

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse van het Google Adwords platform mogelijk

30 dagen-2 jaar

Permanent

Bing

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse in het kader van online adverteren mogelijk

30 dagen–1 jaar

Sessie en permanent

LinkedIn

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse van LinkedIn mogelijk

2 jaar

Permanent

Bloomreach

Deze cookies verzamelen informatie die ofwel wordt gebruikt om de interesses van de gebruikers dan wel onze klanten te volgen en om de ervaring op onze websites te helpen verbeteren of om ons te helpen begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt

12 maanden

Permanent

Eloqua

Deze cookies maken gedragsreclame en -analyse in het kader van e-mailmarketing en het meten van de effectiviteit van e-mailreclame mogelijk. Tracking gebeurt anoniem tot een gebruiker zich identificeert door het indienen van een formulier

13 maanden

Permanent

f. Bereikanalyse met behulp van Piwik

 

Als u toestemming geeft (art. 6 (1) (a) van de AVG) gebruiken we Piwik, een software voor de statistische evaluatie van de gebruikerstoegang.

 

Uw IP-adres wordt gehasht voordat het wordt opgeslagen. Piwik maakt echter gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website door de gebruiker kan worden geanalyseerd. In dit geval kunnen pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt op basis van de verwerkte gegevens. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze online inhoud wordt op onze server opgeslagen en niet aan derden doorgegeven. 

 

U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking als volgt intrekken:

Privacy Instellingen


g. Gebruik van Eloqua

 

Wij gebruiken de Eloqua-service om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen, onze nieuwsbrieven te versturen en onze diensten dienovereenkomstig te optimaliseren. De Eloqua-servers van de leverancier ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland zijn gevestigd in de EU.

 

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, gebruikt Eloqua overeenkomstige cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken (hierna te noemen gebruiksgedrag). Als u al gebruik hebt gemaakt van een website die gebruik maakt van Eloqua, hebt u mogelijk al een Eloqua-cookie. Zelfs als deze cookie op andere websites wordt geplaatst, is de informatie van uw bezoek aan onze websites alleen zichtbaar voor ons en wordt deze niet gedeeld met Oracle of andere gebruikers van het Eloqua-systeem. Het is voor ons ook niet mogelijk om deze cookie te gebruiken om informatie over uw bezoeken aan andere websites vast te leggen of te bekijken.

 

Indien u tijdens uw bezoek op de website persoonlijke gegevens invoert (bijv. in het contactformulier), worden deze gegevens met het gebruiksgedrag verwerkt om u op de website en in onze nieuwsbrief inhoud aan te bieden die op uw interesses is afgestemd, alsmede om u op basis van uw gegevens nieuws en informatie over ons bedrijf of ons dienstenaanbod te kunnen sturen, die op uw individuele interesses zijn afgestemd. Voor dit doel is het technisch noodzakelijk dat wij uw opgebouwde en verstrekte gegevens in gebruikersprofielen bundelen en evalueren voor de genoemde doeleinden. Dit gebeurt intern en alleen voor de bovengenoemde doeleinden.

 

De wettelijke basis voor de pseudonieme evaluatie van het gebruik van onze website is uw toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG), die u ons tijdens het gebruik van onze website hebt gegeven.

 

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server en daar opgeslagen. Namens ons gebruikt Eloqua deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen. Als u het gebruik van Eloqua-cookies of de evaluatie van het gebruiksgedrag op uw apparaat in de toekomst wilt voorkomen, is dit mogelijk via de volgende link: Eloqua Opt-Out  (link to https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html).

 

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Eloqua vindt u hier: Oracle Privacy Policy (link to https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html).

 

h. Gebruik van Facebook pixel

 

aa) Verwerkte data

 

Op onze website gebruiken we “Facebook Pixel” van “Facebook” (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland). Met Facebook Pixel kunnen wij onze bezoekers classificeren in doelgroepen om advertenties op facebook te laten zien. De vastgelegde data (IP adres, informatie over de webbrowser, locatie van de website, aangeklikte knoppen, mogelijke pixel IDs en andere functies) kan niet door ons worden ingezien maar wordt enkel gebruikt in het kader van het tonen van bepaalde advertenties. Wanneer de Facebook Pixel code wordt gebruikt, wordt er ook van cookies gebuikt gemaakt. 

 

Wanneer u een Facebook account heeft en bent ingelogd, wordt uw bezoek aan deze website toegewezen aan uw Facebook gebruikers account.

 

Voor het uitwisselen van data maakt uw browser automatisch connectie met de Facebook server. We hebben geen invloed op de omvang en verder gebruik van data die door Facebook door middel van het gebruiken van deze tool wordt verzameld. Derhalve informeren wij u volgens onze kennis hieromtrent: Door het gebruik van Facebook Pixel ontvangt Facebook informatie dat u de overeenkomstige site van onze website bezoekt en een van onze advertenties heeft geopend of erop heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Facebook dienst kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

 

 

bb) Doelen voor het verwerken van data

 

Wij gebruiken deze functies om u aanbiedingen te kunnen doen die aansluiten bij uw interesses.

 

cc) Wettelijke basis

 

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

 

dd) Duur van de opslag en controleopties

 

We slaan uw data op zolang wij het nodig hebben voor het respectievelijke doel (het laten zien van advertenties op basis van interesse), of zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw data of tot u uw instemming herroept.

 

Het deactiveren van de ‘Facebook Custom Audiences’ functie is mogelijk voor ingelogde gebruikers via: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

 

u kunt uw instellingen voor advertenties in Facebook instellen op: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

i. Het gebruik van Google Remarketing en Double Click

 

aa) Verwerkte data

 

Google Remarketing en Double Click (nu Google Ad Manager): We maken gebruik van Google Remarketing en Google Double Click van Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Dankzij deze technologie worden cookies gebruikt die analyseren hoe u onze website gebruikt en die uw browser het mogelijk maakt herkend te worden wanneer u websites bezoekt die toebehoren aan het Google adverteer netwerk. Voor dit doel gebruikt de Google Analytics tracking code zogenaamde dubbel click cookies bovenop de Google Analytics cookies. Deze cookies verzamelen data van andere derden-websites binnen het Google Display Netwerk die u heeft bezocht en op welke advertenties u heeft geklikt. Daarnaast worden first-party cookies (van bijvoorbeeld Google Analytics) en third party cookies (van bijvoorbeeld Google cookie voor weergave-instellingen) aan elkaar gelinkt. Dit zorgt ervoor dat we de getoonde advertenties en uw interactie met de advertenties kunnen evalueren.

 

Google Ads Convesion Tracking : We maken gebruik van Google Ads Conversion Tracking. Door middel van deze technologie worden cookies geplaatst wanneer u interreageert met een van onze advertenties (bv. erop klikt). Deze cookies worden gebruikt om te analyseren wat er gebeurt nadat u met de advertentie heeft geinterreageerd (bijvoorbeeld of u het product gekocht hebt, u de advertentie bekeek via een smartphone of u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven).

 

bb) Doelen van het verwerken van de data

 

Google Remarketing en Google Double Click (nu Google Ad Manager): Wij gebruiken deze technologie om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen op andere websites in het advertentienetwerk van Google. De advertenties hebben betrekking op inhoud die u eerder op onze website hebt bekeken.

 

Google Ads Conversion Tracking: Wij gebruiken deze technologie om onze aanbiedingen te verbeteren.

 

cc) Wettelijke basis

 

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

 

dd) Duur van de opslag en controleopties

 

De data die wordt verzameld via de Google functies wordt opgeslagen en regelmatig verwijderd.

 

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen aan te duiden in uw browser.

 

U kunt ook voorkomen dat Google data verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser add-on, verkrijgbaar via deze link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Google Dynamic Remarketing en Double Click alsmede Google Ads Convension Tracking: U kunt zich verzetten tegen de opslag van cookies en het bijbehorende verwerken van data voor gepersonaliseerd adverteren door het deactiveren van gepersonaliseerde advertenties via uw advertentie-instellingen http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

U kan het gebruik van cookies door derde partijen deactiveren via de deactivatie-website van „the network advertising initiative“ (http://optout.networkadvertising.org/#/). Als alternatief kan u de dubbel click cookies deactiveren door het installeren van een browser plug-in ( https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl)

 

Dit kan de de functionaliteit van onze website beperken.

 

Meer informatie vindt u in het privacy beleid van Google (https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/).

 

j. Gebruik van Linkedin Insights en Conversion Tracking
 

aa) Verwerkte data

 

We gebruiken de LinkedIn Insight Tag van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA voor deze website. De LinkedIn Insight Tag creëert een LinkedIn browser cookie die de volgende data verzamelt:

 • IP adres
 • Tijdstip
 • Activiteiten op een pagina
 • Demografische data van LinkedIn indien de gebruiker een actief LinkedIn lid is.

 

Deze technologie maakt het ons mogelijk overzichten te maken van de werking van onze advertenties en informatie over de interactie met onze website. Voor dit doel is de LinkedIn Insight Tag geïntegregeerd in deze website, die een verbinding maakt met een LinkedIn server indien u onze website bezoekt en u tegelijkertijd aangemeld bent met uw LinkedIn account.

 

bb) Doelen van het verwerken van de data

 

Wij verwerken uw data om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over onze websitebezoekers die ons benaderen via onze campagnes op LinkedIn.

 

cc) Wettelijke basis

 

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

 

dd) Duur van de opslag en controleopties

 

We slaan uw data op zolang we het nodig hebben voor het respectievelijke doel (campagne evaluatie), of zo lang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw data of tot wanneer u uw instemming herroept.

 

De verzamelde data wordt geëncrypteerd. Meer informatie vindt u hier (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=nl). De privacy policy van LinkedIn vindt u hier (https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?) en de LinkedIn opt-out vindt u via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.   

 

k. Integratie van Google Maps
 

We integreren de kaarten van de service "Google Maps" zoals aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De verwerkte gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers, die echter niet worden verzameld zonder hun toestemming (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). Tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik ervan, is onze wettelijke basis voor deze gegevensverwerking ons gerechtvaardig belang (artikel 6 (1) (f) van de AVG) om onze website zo te ontwerpen dat deze aan uw behoeften voldoet. De gegevens kunnen ook in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

7. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen ?

 

Tenzij expliciet vermeld in deze privacyverklaring, worden de bij ons opgeslagen gebruiks- en registratiegegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde gebruik en het verwijderen niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht. 

 

Wij verwerken en bewaren andere persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Er dient te worden opgemerkt dat onze zakelijke relatie een doorlopende verplichting is, die bedoeld is om jaren mee te gaan. Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig verwijderd tenzij dat de - tijdelijke - verdere verwerking ervan noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 

 • Voldoen aan de commerciële en fiscale bewaarplichten: het Belgische Wetboek Economisch Recht, de Belastingwetgeving, de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, etc. Deze wetten vereisen dat de gegevens tussen vijf en tien jaar worden bewaard.
 • Bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijnen. Volgens de Belgische wetgeving kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, hoewel de verjaringstermijn meestal tussen de vijf en tien jaar ligt.

 

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik ?
 

Elke betrokken persoon heeft met betrekking tot ons :

 

 • het recht van toegang onder Art. 15 van de AVG;
 • het recht op verbetering onder Art. 16 van de AVG;
 • het recht op verwijdering onder Art. 17 van de AVG;
 • het recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 van de AVG;
 • het recht om bezwaar te maken conform Art. 21 AVG;
 • en het recht op gegevensdraagbaarheid onder Art. 20 van de AVG.

 

Met betrekking tot het recht op toegang en het recht op inzage zijn de relevante beperkingen van de BWBG van toepassing.

Daarnaast is er het recht om hoger beroep aan te tekenen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van de AVG, in samenhang met Hoofdstuk 6 van de Belgische wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde herroepen. Dit geldt ook voor de herroeping van de toestemmingsverklaringen die ons werden afgeleverd vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Gelieve te noteren dat de herroeping alleen geldt voor de toekomst. Verwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden, wordt niet beïnvloed. 

 

9. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

 
Als onderdeel van onze zakelijke relatie moet u de persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om een zakelijke relatie aan te gaan en de bijbehorende contractuele verplichtingen na te komen, of de persoonlijke gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze informatie kunnen wij het contract met u over het algemeen niet sluiten of uitvoeren.
 
In het bijzonder zijn wij volgens de voorschriften voor het witwassen van geld verplicht om u voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie te identificeren op basis van uw identificatiedocument en uw naam, geboorteplaats, geboortedatum, adres en identificatiegegevens vast te leggen en op te slaan. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen, dient u ons in overeenstemming met de Antiwitwaswet de nodige informatie en documenten te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de loop van de zakenrelatie. Als u ons niet de nodige informatie en documenten verstrekt, is het mogelijk dat wij de door u gewenste zakelijke relatie niet aangaan of voortzetten.

 

10. In hoeverre is er sprake van een geautomatiseerd besluitvormingsproces? 
 

In principe maken we geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen op grond van Art. 22 van de AVG om de zakelijke relatie te rechtvaardigen of te onderhouden. Indien wij in individuele gevallen wel gebruik maken van deze procedures, zullen wij u hierover apart informeren, indien dit wettelijk verplicht is. 

 

11. Vindt er profilering plaats?

 

Wij verwerken uw gegevens soms automatisch met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). In de volgende gevallen gebruiken we bijvoorbeeld profilering:

 • Als gevolg van wettelijke en reglementaire vereisten zetten wij ons in voor de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en eigendomsgerelateerde misdrijven. Tegelijkertijd worden ook gegevensevaluaties uitgevoerd (o.a. in het betalingsverkeer). Deze maatregelen zijn ook van kracht voor uw bescherming.
 • Om u te voorzien van gerichte informatie en persoonlijk advies over producten, maken we gebruik van evaluatie-tools Deze maken op behoeften gebaseerde communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.
 • We gebruiken de score om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Hiermee wordt de waarschijnlijkheid berekend dat een klant aan zijn betalingsverplichtingen volgens het contract voldoet. De berekening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op inkomsten, uitgaven, bestaande passiva, beroep, werkgever, duur van het werk, vroegere bedrijfservaring, terugbetaling van de lening in het verleden en informatie van kredietagentschappen. De score is gebaseerd op een wiskundig-statistisch erkende en bewezen procedure. De berekende scores helpen ons om beslissingen te nemen in het kader van de productverkoop en maken deel uit van het lopende risicomanagement.

Informatie over uw recht op herroeping volgens Art. 21 van de AVG

 

1. Individueel recht van bezwaar

 
U heeft te allen tijde het recht om, omwille van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen, die plaatsvindt op basis van artikel 6 (1) (e) van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6 (1) (f) van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 (4) van de AVG.
 
Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking de bepaling  uitoefening of verdediging van juridische vorderingen dient.

 

2. Recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor directe reclamedoeleinden te herroepen.

 
In individuele gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van directe reclame. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame, waaronder profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke directe reclame.
 
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden uw persoonlijke gegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerkt.
 

U kunt uw toestemming hiervoor intrekken door een brief te sturen naar:

 

Grenke Lease BV

T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming

Ruisbroeksesteenweg 76 B-1180 Brussel

Email:  dataprotection@grenke.be