Uw login

Maak gebruik van de snelle toegang tot uw persoonlijke portaalsite.

 

Naar het Grenke Partner-Portaal

GRENKE-klantenportaal

 

Word partner!

Graag informeren wij u als fabrikant of leverancier over de voordelen die een samenwerking met GRENKE u kan bieden. Neem contact op met ons via serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.be.

 

Informatie over gegevensbescherming

 

De hiernavolgende informatie over gegevensbescherming biedt u een overzicht van hoe uw gegevens worden ingezameld en verwerkt.

 

Met de hiernavolgende informatie wensen wij u een overzicht te bieden van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en van de rechten waarover u beschikt overeenkomstig de wetgeving op de gegevensbescherming. De juiste gegevens die worden verwerkt en hoe ze gebruikt worden zal in wezen afhangen van de gevraagde en overeengekomen diensten.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking en wie dien ik hierover te contacteren?

 

De contactgegevens zijn als volgt:

Grenke Lease BVBA

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

Telefoon: + 32 (0)2-333 5050

Fax: +32 (0)2-333 5060

 

U kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor onze vennootschap op het adres:

Grenke Lease BVBA

TAV Functionaris voor Gegevensbescherming

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

E-mailadres: protectiondesdonneesanti spam bot@grenkeanti spam bot.be

 

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken wij?

 

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij ontvangen van onze klanten via onze handelsrelaties. Indien noodzakelijk om onze diensten te verzorgen, verwerken wij ook persoonsgegevens die wij kunnen bekomen van openbaar toegankelijke bronnen (bv. lijsten van schuldenaars, kadaster, het handelsregister voor vennootschappen en verenigingen, de pers en het internet), of die ons verstuurd worden door handelspartners en andere derde partijen (bv. instellingen voor handelskrediet) indien het motief degelijk gerechtvaardigd is.

 

Pertinente persoonsgegevens zijn:

 • persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats en nationaliteit)
 • contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • identificatiegegevens (bv. informatie over de identiteit)
 • legalisatiegegevens (bv. specimen van handtekening)
 • bestelgegevens (bv. betalingsopdrachten)
 • gegevens verzameld om onze contractuele verplichtingen na te leven (bv. verkoopgegevens op basis van betalingstransacties)
 • informatie over hun financiële toestand (bv. kredietinformatie, scores/ratings, oorsprong van de activa)
 • gegevens in verband met reclame en verkopen (met inbegrip van scores inzake reclame), gegevens over documenten (bv. consulentenverslagen)

 

en andere met bovengenoemde categorieën gelijkaardige gegevens.

 

3. Waarom verwerken wij uw gegevens (de doelstelling van de verwerking) en op welke rechtsgrond?

 

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de huidige Belgische Privacywet.

 

a. Om contractuele verplichtingen na te leven (artikel 6 (1 b) van de AVG)

 

Gegevens worden verwerkt teneinde onze klanten contracten voor financiële dienstverleningen aan te bieden of om maatregelen te treffen op uw verzoek alvorens een overeenkomst te sluiten. De doelstelling van de gegevensverwerking zal in eerste instantie gericht zijn op het product zelf (bv. leasing, renting en rechtstreekse verkoop) en kan de nood aan beoordeling, raadpleging en de uitvoering van transacties omvatten. Voor meer bijzonderheden over de doelstellingen waarom gegevens worden verwerkt, verwijzen wij naar de terzake doende contractuele documenten en de algemene voorwaarden.

 

b. Na afweging van onderscheiden belangen (artikel 6 (1 f) van de AVG)

 

Zo nodig zullen wij uw gegevens niet enkel verwerken voor de feitelijke uitvoering van het contract, maar ook om onze eigen rechtmatige belangen en die van derde partijen te beschermen, en in het bijzonder:

 

De raadpleging en het delen van gegevens met kredietinstellingen om de kredietwaardigheid en het risico op ingebrekeblijving vast te stellen             

 

Teneinde risico’s bij een kredietverlening of een mogelijke ingebrekeblijving na te gaan, en om onszelf te beschermen tegen strafbare feiten, verstrekken wij de kredietinstellingen pertinente gegevens betreffende het verzoek en de verzoeker zelf. Bovendien zullen wij aan de Centrale voor kredieten aan ondernemingen die deel uitmaakt van de Belgische Nationale Bank op regelmatige basis persoonsgegevens moeten versturen betreffende leasingcontracten, schuldenaars, bedragen die toegekend werden en risico’s op niet-terugbetaling en ingebrekeblijving. De rechtsgrond voor het versturen van deze gegevens betreft artikel 6 (1 b) en artikel 6 (1 f) van de AVG. Andere rechtsgronden voor het versturen van dergelijke informatie aan de Centrale voor kredieten aan ondernemingen vinden we in de wet van 4 maart 2012 en het koninklijk besluit van 15 juni 2012 betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen en artikel 6 (1 a) van de AVG. Artikel 6 (1 f) van de AVG kan enkel gebruikt worden als rechtsgrond voor het versturen van de gegevens indien zulks noodzakelijk is voor de bescherming van de rechtmatige belangen van ons agentschap of van derde partijen, en wegen niet zwaarder dan de belangen of basisrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene wiens persoonsgegevens beschermd moeten worden. Het delen van gegevens met kredietinstellingen gebeurt ook om wettelijke verplichtingen na te leven in verband met de uitvoering van kredietcontroles bij klanten. Kredietinstellingen zullen de gegevens die ze ontvingen, verwerken en ook gebruiken om een profiel uit te werken (scoring), om hun contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, indien nodig, in andere derde landen (op voorwaarde dat daarvoor een adequaatheidsbesluit voorhanden is van de Europese Commissie) informatie te verstrekken die hen toelaat te oordelen over de kredietwaardigheid van onder meer natuurlijke personen. Voor meer gedetailleerde informatie zoals beschreven in artikel 14 van de AVG betreffende de door kredietinstellingen uitgevoerde activiteiten, verwijzen wij naar de informatie betreffende het respectieve agentschap die voorhanden is via de volgende link www.graydon.be.

 

De controle en verbetering van behoefteprocedures met als doelstelling de rechtstreekse verkoop

 

Reclame of markt- en opinieonderzoek indien u geen bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens

 

De indiening van rechtsvorderingen en verweren bij juridische geschillen

 

Garandering van IT-veiligheid en bescherming van IT-activiteiten in ons bedrijf

 

Preventie en verduidelijking van strafbare feiten

 

Videobewaking voor de handhaving van het openbaar gezag en voor het verzamelen van bewijs tijdens aanvallen en fraude

 

Veiligheidsmaatregelen van het gebouw en de vestiging (bv. toegangscontrole)

 

Maatregelen voor de handhaving van het openbaar gezag

 

Bedrijfsbeheersmaatregelen en maatregelen voor de ontwikkeling van producten en diensten

 

c. Steunend op uw toestemming (artikel 6 (1 a) van de AVG)

 

Indien u ons uw toestemming hebt verleend om persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden (bv. door gegevens binnen de Groep over te maken, de evaluatie van gegevens betreffende de betalingstransacties voor marketingdoeleinden) dan zal de uitvoering van deze verwerking op grond van de door u verleende toestemming rechtmatig zijn. Te allen tijde kan de instemming ingetrokken worden. Dit geldt ook voor de intrekking van verklaringen van toestemming die werden ontvangen vóór 25 mei 2018, datum waarop de AVG in werking treedt. De intrekking van de toestemming heeft geen weerslag op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot aan het moment van de intrekking.

 

d. Gebaseerd op wettelijke bepalingen (artikel 6 (1 c) van de AVG) of het algemeen belang (artikel 6 (1 e) van de AVG)

 

Bovendien dienen wij diverse wettelijke vereisten na te leven (bv. de bepalingen van Belgisch koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 inzake leasing en het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, de wet van 4 maart 2012 en het koninklijk besluit van 15 juni 2012 betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen, de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en haar uitvoerend koninklijk besluit van 23 december 2015 voor leasingondernemingen, belastingwetten, enz.). Tot de redenen voor de verwerking van gegevens behoren onder meer het nagaan van kredietwaardigheid, het verslag uitbrengen over leasingcontracten, schuldenaars, bedragen die toegekend werden en risico’s op niet-terugbetaling, bevestiging van identiteit en leeftijd, om fraude en witwassen van geld te voorkomen, en om de door de belastingwetgeving vereiste nazichten en kennisgevingen uit te voeren.

 

4. Wie zal mijn gegevens ontvangen?

 

De diensten binnen onze vennootschap die toegang moeten hebben tot uw gegevens zodat wij onze contractuele en wettelijke verplichtingen kunnen naleven zullen toegang krijgen tot uw gegevens. De dienstverleners en agenten op wie wij een beroep doen kunnen ook voor deze doeleinden uw gegevens ontvangen. Deze vennootschappen vallen binnen de categorieën van de IT-dienstverleningen, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, schuldinvorderingen, advies en consultaties alsook verkoop en marketing.

 

Vergeet niet dat het ons enkel toegestaan is informatie over u over te maken indien wettelijke bepalingen dit van ons eisen of u ons uw toestemming daartoe hebt gegeven. Potentiële ontvangers van uw persoonsgegevens omvatten onder deze omstandigheden onder meer (bijvoorbeeld):

 • Overheidsinstanties en instellingen (bv. de FOD Economie als toezichthoudende overheid voor leasingondernemingen, de Nationale Bank van België, de CFI, de belastingdiensten, instanties voor de ordehandhaving) indien een wettelijke of officiële verplichting daartoe voorhanden is.
 • Andere financiële dienstverleners of gelijkaardige instellingen aan wie wij persoonsgegevens overmaken teneinde de handelsrelatie met u in stand te houden (bv. kredietinstellingen, al naargelang het contract).
 • Andere vennootschappen binnen onze Groep die risicocontroles uitvoeren omdat ze daar wettelijk of officieel toe verplicht zijn.

 

Voorbeelden van andere ontvangers van gegevens omvatten diensten waarvoor u ons uw toestemming hebt verleend om de gegevens naar hen te versturen.

 

5. Worden gegevens verstuurd naar een derde land of naar een internationale organisatie?

 

Gegevens zullen verstuurd worden naar plaatsen in staten buiten de Europese Unie (‘derde landen’) indien

 • dit noodzakelijk is om uw opdrachten uit te voeren (bv. betalingsopdrachten),
 • het wettelijk verplicht is (bv. kennisgeving is verplicht overeenkomstig de belastingwetgeving) of
 • u ons uw toestemming daartoe hebt verleend.

 

6. Hoe worden mijn gegevens verwerkt op de website?

 

Tenzij anders vermeld, worden uw gegevens enkel verwerkt op onze website teneinde uw aanvraag te verwerken (Artikel 6 (1b) GDPR) of indien noodzakelijk voor de behartiging van onze rechtmatige belangen (Artikel 6 (1f) GDPR):

 

a. Gebruiksgegevens

 

Telkens u toegang heeft tot een webpagina of bestand, worden bepaalde generieke gegevens automatisch opgeslagen in een logbestand. De gegevens worden enkel opgeslagen omwille van bepaalde systeemvereisten en omwille van statistische doeleinden of in uitzonderlijke gevallen, als indicator van strafrechtelijke feiten.

Deze gegevens worden gebruikt om onze websites te verbeteren en om u op verscheidene webpagina’s en eindapparaten bepaalde inhoud aan te bieden die aan uw interesses tegemoet komt. Geen gebruiksgegevens worden gecombineerd met gepersonaliseerde gegevens. Indien u ons uw gegevens overmaakt, zullen deze optimaal bewaard worden tijdens het input proces. Dit geldt eveneens voor gegevens opgeslagen in ons systeem. Omwille van veiligheidsredenen bewaren wij uw IP adres. Dit kan opgevraagd worden ingeval er een rechtmatig belang is.

Er zal geen browser geschiedenis worden bijgehouden. Gegevens worden niet overgemaakt aan derden noch anderszins gebruikt tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Meer bepaald worden de volgende gegevens bijgehouden bij iedere verwerkingsaanvraag:

 • Het gebruikte eindapparaat
 • De naam van het geopende bestand
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • De tijdzone
 • De hoeveelheid overgemaakte gegevens
 • De ontvangstmelding van de geslaagde aanvraag
 • Beschrijving van het type webbrowser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • De laatst bezochte webpagina
 • De provider
 • Het IP-adres van de gebruiker

 

b. Contact / aanvragen

 

Indien u ons contacteert (bv. via een contactformulier), zullen uw gegevens worden bewaard met het oog op de verwerking van uw aanvraag en, indien noodzakelijk, met het oog op navolgende correspondentie. Alle gegevens worden verwijderd nadat uw aanvraag werd verwerkt. Dit heeft geen betrekking op gegevens waarvoor er een wettelijke of andere bewaringsplicht geldt.

 

c. Registratie

 

Wij gebruiken enkel de gegevens die worden overgemaakt tijdens de registratie teneinde het mogelijk te maken onze website te gebruiken.

Volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • E-mail adres,
 • Gebruikersnaam,
 • Wachtwoord.

 

d. Nieuwsbrief

 

Met uw toestemming (Artikel 6 (1a) GDPR), zouden wij u graag op de hoogte houden omtrent recente ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Opdat wij u de nieuwsbrief kunnen toezenden, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en heeft u de optie ons vrijwillig in bijkomende informatie te voorzien. Nadat u uw e-mail adres heeft opgegeven zal u een bevestigingslink ontvangen op het opgegeven e-mail adres om het door u opgegeven e-mail adres te verifiëren.

Wij slagen uw gegevens enkel op met het doel om de nieuwsbrief te verzenden. Wij bewaren ook uw IP adres en de datum van registratie als bewijs van de inschrijving op onze nieuwsbrief in geval van twijfel.

U kan zich te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief door op de link ‘uitschrijven’ te klikken onderaan de nieuwsbrief.

 

e. Gebruik van cookies

 

Om het bezoek aan onze website een aangename ervaring te maken en bepaalde functies aan te bieden, maken wij gebruik van cookies op verschillende webpagina’s. Cookies zijn kleine tekst bestanden die worden opgeslagen op uw toestel. Sommige van deze cookies worden verwijderd op het einde van de browser sessie, i.e. nadat de browser gesloten wordt (tijdelijke cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw toestel en laten ons of onze partner bedrijven toe uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze website bezoekt (permanente cookies).

Cookies maken het niet mogelijk toegang te hebben tot andere bestanden op uw computer, noch om uw e-mail te achterhalen.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch aanvaard worden. Indien de standaard instellingen in uw browser zijn ingesteld voor cookies, zal dit proces voor u volledig ongemerkt op de achtergrond verlopen. U kan deze instellingen evenwel aanpassen.

 

U kan uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt telkens er cookies worden gebruikt en waarbij u deze al dan niet individueel kan aanvaarden of waarbij u in bepaalde gevallen cookies in het algemeen kan uitsluiten..

Indien u echter het gebruik van cookies beperkt, kunnen sommige functies van onze website eveneens beperkt worden.

 

f. Analyse met gebruik van Piwik

 

Wij hebben een rechtmatig belang (i.e. een belang bij de analyse, de optimalisatie en de kost efficiënte werking van onze website in de zin van artikel 6 (1f) GDPR) bij het gebruik van Piwik, een open-source software ontworpen om de toegang van de gebruikers op de website statistisch te evalueren.

Uw IP-adres wordt afgekort voor het wordt opgeslagen. Piwik maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en dewelke het mogelijk maken om het gebruik van de online service door de gebruikers te analyseren. Er kan tijdens dit proces een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel worden aangemaakt voor de gebruiker. De informatie aangemaakt door de cookie omtrent uw gebruik van de online service wordt opgeslagen op onze server en wordt niet overgemaakt aan derden.

U kan zich op volgende manier verzetten tegen deze gegevensverwerking:

 
 

g. Geïntegreerde YouTube videos

 

In het kader van onze rechtmatige belangen worden er YouTube video’s geïntegreerd op onze website; deze video’s worden bewaard op www.youtube.com en kunnen rechtstreeks bekeken worden op onze website.

Bij een bezoek aan de website, wordt YouTube in kennis gesteld dat u de betreffende webpagina van onze website heeft geopend. Daarnaast, worden de data beschreven in sectie 6 a) overgemaakt ongeacht het feit of u al dan niet beschikt over een YouTube account waarop u bent aangemeld. Indien u bent aangemeld bij Google, zullen uw gegevens rechtstreeks aan uw account verbonden worden. Indien u niet wenst dat uw gegevens geassocieerd worden met uw YouTube profiel, dient u zich eerst af te melden alvorens op de knop te drukken. YouTube bewaart uw gegevens als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en/of personalisatie van zijn website. In het bijzonder worden uw gegevens geëvalueerd (zelfs indien u niet bent aangemeld) om te voorzien in gepersonaliseerde advertenties en om uw activiteit op onze website te melden aan andere gebruikers van het sociale netwerk. U kan zich verzetten tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; waarvoor u contact dient op te nemen met YouTube indien u dit recht wil uitoefenen.

 

Gelieve de privacy policy te bekijken voor meer informatie over de draagwijdte en doeleinden van de gegevensverzameling en verwerking door YouTube. De Privacy policy behelst ook meer informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken en hoe u uw browser kan instellen om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy.

Google verwerkt eveneens uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten en heeft zich onderworpen aan het EU-US-privacyschild.

 

 

7. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te leven. Gelieve er rekening mee te houden dat onze handelsrelatie een voortdurende verplichting met zich meebrengt die voor jaren is aangegaan.

 

Indien de gegevens niet langer nodig zijn om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te leven, zullen ze na vaste periodes verwijderd worden tenzij verdere verwerking nodig is voor de volgende doeleinden:

 • De vervulling van de plicht om de gegevens te bewaren op grond van het handelsrecht en de belastingwetgeving, namelijk het Wetboek van Economisch Recht, de Belastingwet, de anti-witwaswet, enz. Volgens deze wetten moeten gegevens bewaard/gedocumenteerd worden gedurende een periode van vijf tot tien jaar.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijn die van toepassing is. Overeenkomstig de Belgische wetgeving kunnen de verjaringstermijnen tot 30 jaar duren, alhoewel de termijn meestal tussen vijf en tien jaar ligt.

 

 

8. Moet ik gegevens verstrekken?

 

U moet ons de gegevens verstrekken die wij nodig hebben om een handelsrelatie aan te gaan en te handhaven en om de ermee verbonden dwingende contractuele verplichting na te leven of wanneer de wet ons verplicht de gegevens te verzamelen. Zonder die gegevens zullen wij meestal niet in staat zijn een contract met u te sluiten of dit contract uit te voeren.

Meer in het bijzonder zijn wij, alvorens met u een handelsrelatie aan te gaan, op grond van de voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld, verplicht uw identiteitsbewijs na te gaan en met name uw naam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, adres en identiteitsgegevens te vernemen en zodoende op te slaan. Teneinde onze bovengenoemde verplichtingen te kunnen naleven, dient u ons de nodige inlichtingen te verstrekken en documenten over te maken overeenkomstig de anti-witwaswet en ons van iedere wijziging ervan tijdens het verloop van onze handelsrelatie onmiddellijk in kennis te stellen. Mocht u ons de nodige informatie niet verstrekken en de documenten niet overmaken is het ons niet toegestaan een contract met u te sluiten of een handelsrelatie met u verder te zetten.

 

9. In hoeverre wordt de besluitvorming geautomatiseerd?

 

Bij het aangaan en handhaven van een handelsrelatie, passen wij geen volledig geautomatiseerde besluitvorming toe overeenkomstig artikel 22 van de AVG. Als wij deze procedure in afzonderlijke gevallen toch toepassen, zullen we u, indien de wet dit vereist, de ter zake doende informatie verstrekken.

 

10. Doet u aan profilering?

 

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens automatisch met de bedoeling om bepaalde persoonlijke kenmerken van u te evalueren (profilering). We doen aan profilering in de hierna volgende gevallen (bijvoorbeeld):

 • Krachtens door de wet en de regelgeving gestelde eisen zijn wij verplicht het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en misdaden die onze activa in gevaar brengen te bestrijden. Wij evalueren eveneens gegevens (met inbegrip tijdens uitvoering van betalingen). Deze maatregelen werden genomen om u te beschermen.
 • Wij gebruiken evaluatietools om u doelgerichte informatie en advies betreffende producten te bezorgen. Deze tools maken het u mogelijk om te communiceren en reclame te maken op de wijze die beantwoordt aan uw behoeften (met inbegrip van markt- en opinieonderzoek).
 • Wij gebruiken scoring bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid. Dit procedé berekent de waarschijnlijkheid waarmee een klant zijn betaalverplichtingen zal naleven overeenkomstig het contract. Deze berekening neemt de volgende elementen in aanmerking: het winstvermogen, uitgaven, bestaande verplichtingen, tewerkstelling, werkgever, de indienststellingsperiode, ervaring uit de vroegere handelsrelaties, terugbetaling van vroegere leningen zoals contractueel overeengekomen, als mede informatie van bijvoorbeeld kredietinstellingen. Scoring is gebaseerd op een beproefde en geteste wiskundig erkende statistische procedure. De berekende scorewaarden helpen ons bij het nemen van beslissingen inzake productverkoop en maken deel uit van de routineprocedure inzake risicobeheer.
 

Informatie inzake uw recht van bezwaar overeenkomstig Artikel 21 AVG

 

1. Recht van bezwaar in individuele gevallen

 

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 onder e), AVG (gegevensbewerking voor algemeen belang) en artikel 6, lid 1 onder f) gegevensverwerking voor de behartiging van belangen), om redenen die verband houden met uw eigen specifieke situatie; dit geldt ook als bedoeld in artikel 4, punt 4 van de AVG

 

Wij staken de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

2. Recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing

 

In individuele gevallen verwerken we uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

 

Bezwaar kan plaatsvinden op ongeacht welke wijze maar dient indien mogelijk verzonden te worden naar het volgende adres:

GRENKE LEASE BVBA

FAA Functionaris voor Gegevensbescherming

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

E-mailadres: protectiondesdonnees@grenke.be